01.10.2021

SAAVA-hanke yhdistää saattohoidon vapaaehtoistoimijat ensimmäisenä Suomessa

Uusi hanke kehittää maahamme valtakunnallisen saattohoidon toimintamallin ja koulutusrakenteen.

Projektipäällikkö Miia Merikallio uskoo yhteistyön ja vertaiskehittämisen voimaan.

Koulutetut saattohoidot vapaaehtoiset ovat vielä osin hyödyntämätön voimavara. Käynnistyneen SAAVA-hankkeen tavoitteena on luoda maahamme valtakunnallinen saattohoidon vapaaehtoistoiminnan toimintamalli ja koulutusrakenne.

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laatukriteereissä korostuu henkilöstön osaaminen, koulutus, moniammatillisuus ja riittävyys. Terveydenhuollon kartoituksessa havaittiin suurta alueellista vaihtelua. Saattohoitoa toteutetaan nykyään pääasiallisesti perustason yksiköissä, joissa osaaminen vaihtelee. 

Suurin puute on erityistason kotisaattohoidon saatavuudessa. Havaittiin myös, että vaativan ja erityistason palliatiivisten keskusten kriteerit eivät täyty. Valtakunnalliset tarpeet palliatiivisen hoidon ja saattohoidon saatavuuden ja laadun parantamiseksi on tunnistettu. 

Pilottialueilta laajennutaan valtakunnalliseksi

SAAVA-hankkeen (saattohoidon vapaaehtoiset) idea lähti liikkeelle pienen asiantuntijatyöryhmän (Mirja Sisko Anttonen, Terhokoti, Mirka Virtanen, Syöpäjärjestöt, Virpi Sipola, Kirkkohallitus ja Piia Kekäläinen, DIAK) keskusteluista vuonna 2019. Samaan aikaan geronomiopiskelija Ritva Pihlaja toteutti opintojensa lopputyön (Metropolia AMK) saattohoidon vapaaehtoistoiminnasta: PowerPoint-esitys (socca.fi) 

Pihlajan opinnäytetyön kehitysideoiden ja asiantuntijatyöryhmän keskusteluissa todettujen kehitystyön tarpeiden tunnistaminen johtivat Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistyksen (SPHY) hankeavustushakemukseeen. STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) myönsikin SPHY:n SAAVA-hankkeelle kolmivuotisen rahoituksen täysimääräisenä saattohoidon vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen vuosina 2021–2023, yhdessä nimettyjen kumppanuusorganisaatioiden kanssa.

SAAVA-hankkeen keskeisiä tavoitteita on yhteiskehittää maahamme saattohoidon vapaaehtoistoiminnan toimintamalli ja koulutusrakenne. Pilottialueina ovat Tampereen, Turun ja Rovaniemen seudut. Yhdessä luotua toimintamallia ja koulutusrakennetta on hankkeen loppuvaiheessa tarkoitus laajentaa valtakunnalliseksi. Myös kumppanuusorganisaatioiden määrää halutaan kasvattaa hankkeen edetessä.

Keskeistä on tuoda näkyväksi saattohoidon vapaaehtoistoiminnan arvoa ja tärkeyttä. Koulutetulla saattohoidon vapaaehtoisella tukihenkilöllähän ei ole työvelvoitetta. Tämä mahdollistaa kiireettömän kohtaamisen, aidon läsnäolon ja inhimillisen ihmisyyden jakamisen saattohoidossa elävän ihmisen ja hänen läheistensä kanssa. 

Kohtaamisessa korostuvat yksilöllisten ja kokonaisvaltaisten tarpeiden sekä toiveiden huomioiminen, ilman kiireen tuntua ja läheiset keskeisesti huomioiden. Meidän perustarpeemme on tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi. Tunteiden, tarpeiden ja kokemusten sanoittaminen mahdollistavat niin eletyn elämän, kuin lähestyvän kuoleman hyväksymisen ja kohtaamisen. Ihmiset kaipaavat avointa ja rehellistä puhetta kuolemasta, osana elämää - elämään keskittyen. 

Koko ihmisen elämänkaari huomioidaan

SAAVA haluaa nostaa esiin niin perheiden monimuotoisuutta, kuin saattohoidossa elävien ihmisten moninaisuutta. Hanke ei siis keskity ainoastaan ikäihmisten saattohoidon vapaaehtoistoimintaan, vaan tekee näkyväksi eri elämänkaaren vaiheissa ja eri elämäntilanteissa toteutuvan saattohoidon erityiskysymyksiä. 

Jatkossakin saattohoidon vapaaehtoinen toimii omassa organisaatiossaan, mutta yhdessä luotu toimintamalli ja koulutusrakenne mahdollistavat yhdessä oppimisen ja näköalojen laajentamisen mahdollisuuden. Toimintaympäristöstä riippuen vapaaehtoinen ja vapaaehtoistoimintaa koordinoiva henkilö voivat poimia toimintamallista ja koulutusrakenteesta itselle sopivat osiot.

Hyvin toteutunut saattohoito huomioi myös läheiset. Heille saattohoito on silta elämään myös sairastuneen ihmisen kuoleman jälkeen. Koulutettu vapaaehtoinen ei korvaa hoitajaa, eikä osallistu hoitotyöhön, mutta yhtenä toimintamme tavoitteista on vahvistaa vapaaehtoisen roolia saattohoidon moniammatillisessa tiimissä. Ja yhtä lailla tärkeää on turvata vapaaehtoisten aito hyödyntäminen ammattilaisten toteuttaman arvokkaan hoitotyön tukena.

Ainutlaatuisen SAAVA-hankkeesta tekee osallistamisen ja yhteiskehittämisen lähtökohta. Teemme yhdessä jotain, mitä on aiemmin toteutettu omissa organisaatioissa ja toimintaympäristöissä. Tämä mahdollistaa saattohoidon vapaaehtoistoiminnan monimuotoisuuden ja hiljaisen tiedon näkyväksi tekemisen. Samalla saadaan myös selkeää resurssihyötyä. Tavoite on, että yhdessä luotua toimintamallia ja koulutusrakennetta voidaan jatkossa hyödyntää saattohoidon vapaaehtoisten rekrytoinnissa, koulutuksessa, toiminnan koordinoimisessa ja vapaaehtoisten työnohjauksessa toimintaympäristöstä riippumatta. 

Keskeisen tärkeää on vapaaehtoisten tekemän arvokkaan ja merkityksellisen vapaaehtoistoiminnan ilon säilyminen ja mielekkyyden kokemus. Kiittämisellä, jatkuvalla dialogilla, palautekäytännöllä, työnohjauksella ja mahdollisuudella täydennyskoulutuksiin turvataan vapaaehtoisten sitoutuminen toimintaan. Laadukkaasti koordinoitunakin saattohoidon vapaaehtoisuus on haastavaa, mutta samalla hyvin palkitsevaa. Vapaaehtoisuuden tulee myös olla tasapainossa tekijänsä elämän muiden osa-alueiden kanssa.

Runsaasti toimijoita mukana

SAAVA-hankkeen hartiat ovat leveät. Syyskuussa 2021 siinä ovat valtakunnallisina kumppanuusorganisaatioina mukana Syöpäjärjestöt, Kirkkohallitus, Opintokeskus Sivis, Terhokoti, Koivikko-koti ja Pirkanmaan Hoitokoti.

Pilottialueiden kumppanuusorganisaatioina Turun seudulta mukana hankkeessa ovat Lounais-Suomen Saattohoitosäätiö, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys, Turun kaupunki ja TYKS. 

Tampereen seudun kumppanuusorganisaatiot puolestaan ovat Tampereen kaupunki, TAYS, Mummon Kammari (seurakunnan toimija) ja Pirkanmaan Hoitokoti. Rovaniemen seudulta mukana ovat Rovaniemen kaupunki, Lapin sairaanhoitopiiri, Lapin alueen muut terveyskeskukset, Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ja Rovaniemen seurakunta.

Saattohoidon vapaaehtoistoiminnan nykytilan, toiveiden ja tarpeiden kartoitukselle on selkeä, tiedostettu tarve. SAAVA-hanke yhteiskehittää toimintaa ihmislähtöisesti, suunnitelmallisesti, laadukkaasti ja osallistaen. Päämäärämme on, että yhä useampi saattohoidossa elävä ihminen ja hänen läheisensä saisivat myös koulutetun saattohoidon vapaaehtoisen tarjoaman kiireettömän tuen.

Yhdessä olemme enemmän – inhimillisen ihmisyyden hyväksi!

Miia Merikallio
SAAVA-hankkeen projektipäällikkö